+420296399305

+420296399305

+420296399305

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEST PARCEL

Platnost nabídky pro všechny uživatele od 1. listopadu 2022

ČÁST 1: OBECNÁ STANOVENÍ

West Parcel je projekt společnosti Western Bid (dále jen „West Parcel“, „WP“, „Společnost“, „my“, „nám“ a „naše“) poskytuje služby, které jsou předmětem této smlouvy, za podmínek uvedených v této smlouvě a ve stanovených lhůtách v souladu s platnými právními předpisy. Vy nebo Uživatel (dále jen „Uživatel“, „Uživatelé“, „Vy“ a „Vaše“) jste fyzická nebo právnická osoba, která se stane uživatelem služeb West Parcel.
Tato smlouva je právně závaznou dohodou mezi Vámi a Společností a řídí poskytování služeb Společnosti a souvisejících produktů a služeb dostupných prostřednictvím Společnosti. Vaše používání jakýchkoli služeb nebo funkcí Společnosti, zejména funkcí webových stránek westparcel.cz a westparcel.systems (dále jen „Webové stránky“), znamená bezpodmínečné přijetí podmínek této Smlouvy (dále jen „Smlouva“, „Nabídka“, „Uživatelská smlouva“, „Dohoda“). Souhlasíte s tím, že tato Smlouva je ekvivalentem písemné smlouvy mezi Uživatelem a Společností. Pokud zcela nebo zčásti nesouhlasíte s podmínkami této Smlouvy, přestaňte prosím okamžitě používat služby společnosti a webové stránky.
Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit tuto Uživatelskou smlouvu podle vlastního uvážení. Každá změna a/nebo aktualizace nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění na webových stránkách. Používáním Webu po provedení změn a doplňků se rozumí souhlas Uživatele s takovými změnami a doplňky. Přijetím této Smlouvy také souhlasíte s tím, že používání webových stránek a služeb partnerů Společnosti se řídí pravidly a podmínkami zveřejněnými na jejich webových stránkách, a to v jimi stanovené lhůtě a dle jejích tarifů. 
Uživatel se zavazuje, že si před použitím služeb Společnosti přečte, přijme a souhlasí se všemi podmínkami této Smlouvy, jakož i se všemi dalšími pravidly a dokumenty zveřejněnými na webových stránkách nebo na odkazu.
Všechna loga, produkty a služby popsané na těchto webových stránkách jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti nebo držitelů její licencí nebo partnerů a nelze je kopírovat, napodobovat nebo používat jako celek nebo zčásti bez předchozího písemného souhlasu. Kromě toho jsou všechny titulky, uživatelská grafika, ikony tlačítek a servisní skripty ochrannými známkami nebo obchodním stylem Společnosti a nesmí být kopírovány, napodobovány nebo používány jako celek nebo zčásti bez předchozího písemného souhlasu.

ČÁST 2. PŘEDMĚT TÉTO SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy jsou zprostředkovatelské a organizační služby pro skladování a dodání zboží, jakož i mezinárodní přepravní služby poskytované Klientovi Společností, a také platby prováděné Klientem a převzetí Zboží v souladu s podmínkami této Smlouvy.
Tato Smlouva je úplnou dohodou mezi Vámi a West Parcel o používání služeb Společnosti, jakož i o všech záležitostech, které s nimi přímo či nepřímo souvisejí. Tato Smlouva nahrazuje všechny předchozí písemné a ústní dohody, dokumenty a prohlášení a může být měněna pouze po oznámení společnosti. Pokud bude jakékoli ustanovení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu shledáno nevymahatelným, bude takové ustanovení změněno pouze v rozsahu nezbytném k jeho dodržení.
Neschopnost společnosti vymáhat jakékoli ustanovení nebude vykládáno jako vzdání se práva vymáhat jakékoli ustanovení této nebo jakékoli jiné dohody. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti West Parcel nesmíte předávat žádná práva nebo povinnosti, které máte podle této smlouvy, třetím osobám nebo stranám. Společnost si vyhrazuje bez vašeho souhlasu předávat jakákoli práva či povinnosti z této smlouvy.

ČÁST 3. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Pro používání služeb Společnosti je nutné si založit osobní účet na našich webových stránkách. Jeden Uživatel může mít pouze jeden osobní účet. Služby Společnosti jsou dostupné pouze fyzickým nebo právnickým osobám, které mohou uzavírat obchody s plnou právní sílou v souladu s platnými právními předpisy. Používání služeb Společnosti je zakázáno nezletilým (do 18 let), jakož i osobám, kterým je pozastaveno právo používání našich služeb nebo osobám, které představují nepřijatelnou míru rizika.
Společnost nepodporuje obchody ani neobchoduje s osobami uvedenými na Seznamu speciálně určených státních příslušníků a blokovaných osob (Seznam SDN), . Kromě podmínek uvedených v předchozím odstavci máte nárok na vedení účtu pouze v případě, že nebydlíte nebo se nenacházíte v okamžiku použití služeb Společnosti v jedné ze zemí a skupin, na které se v současnosti vztahují sankce OFAC, zejména: Barma, Kuba, Írán, Irák, Libye, Severní Korea, Sýrie, Súdán, Ruská federace, Běloruská republika, Afghánistán a Tálibán. Aktuální programy ekonomických sankcí naléznete na webových stránkách OFAC (www.ustreas.gov/ofac) nebo na mapě sankcí EU (https://www.sanctionsmap.eu/#/main). Používáním služeb Společnosti souhlasíte s dodržováním mezinárodních zákonů, předpisů, vyhlášek a příslušných pravidel v oblasti mezinárodní přepravy zásilek, zejména se zavazujete nezasílat předměty uvedené v Seznamu zakázaných položek, zveřejněném na našich webových stránkách, jakož i s dodržováním pravidel spolehlivého a bezpečného balení zásilek. Nedodržení těchto požadavků je považováno za podstatné porušení této Smlouvy a může být důvodem k ukončení poskytování služeb Uživateli.
Jste odpovědní za správnost doručovací adresy a osobních údajů příjemců zásilek, jakož i za včasné doručení zásilek na odběrná místa nebo partnerské adresy uvedené společností plně odpovídáte.
V případě vzniku jakýchkoliv problémů se zbožím v jakékoli fázi přepravy se zavazujete nám včas poskytnout všechny potřebné a pravdivé informace o obsahu zásilky. V případech, kdy se Společnost domnívá, že existuje hrozba podvodu nebo riziko spojené se vztahem s konkrétním uživatelem a je pro nás nepřijatelné, má Společnost právo kdykoli jednostranně ukončit poskytování služeb Uživateli na dobu neurčitou. V takovém případě vám bude o tom zasláno příslušné oznámení. Rovněž souhlasíte s tím, že Společnost může kdykoli a z jakéhokoli důvodu povoleného zákonem použít jakékoli informace o osobním účtu ke splnění jakýchkoli Vašich závazků vůči Společnosti. Společnost považuje tuto Smlouvu za Váš souhlas s kompenzací ztrát ve prospěch Společnosti, pokud nám nějaké byly nebo budou způsobeny v důsledku Vaší činnosti v důsledku neplnění povinností stanovených touto Smlouvou. Podmínky popsané v této části mohou být doplněny a mohou se lišit od jiných podmínek stanovených ve Smlouvě.

ČÁST 4. CENÍK SLUŽEB

Ceník služeb je uveden v kalkulátoru na www.westparcel.cz nebo na webových stránkách. Pokud není uvedeno jinak, všechny výpočty jsou zohledněny a provedeny v amerických dolarech, a mohou se měnit v závislosti na směnném kurzu. Jste odpovědní za včasné zaplacení služeb Společnosti souvisejících s doručováním zásilek, jakož i nákladů na převod měny a za jakékoli další náklady spojené s vašimi zásilkami.
Přístup k využívání služeb Společnosti je poskytován zdarma po registrací Uživatelem osobního účtu a používáním osobního účtu.

ČÁST 5. DŮVĚRNOST A BEZPEČNOST

Společnost neprodává ani nepronajímá Vaše osobní údaje třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje používáme pouze k poskytování Vám služeb. Za nejdůležitější princip spolupráce považuje společnost ochranu soukromí uživatelů. Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme na počítačích umístěných ve Spojených státech, které jsou chráněny jak fyzickými, tak technickými bezpečnostními zařízeními. Přistupujeme zodpovědně k zpracování a uchovávání osobních údajů spotřebitelů služeb Společnosti, jakož i návštěvníků webových stránek. Pracujeme také v plném souladu s požadavky GDPR.
Ke svému účtu se musíte přihlašovat pouze na webových stránkách. Uživatelé by neměli používat žádné jiné webové stránky. Pokud nesouhlasíte s přenosem nebo použitím vašich osobních údajů tímto způsobem, prosíme přestaňte používat naše webové stránky a služby Společnosti.
Webové stránky shromažďují informace o Vašem chování na našem webu a návštěvách sekcí webu pro získání přehledu o návštěvnosti a efektivitě používání webu, vytvoření osobního přístupu a přizpůsobení našich služeb zájmům každého uživatele.. Děláme to pomocí různých technologií, jednou z nich jsou soubory cookie. Nejčastěji se soubory cookie používají k vyhodnocování efektivity webových stránek (například k měření počtu návštěvníků a délky návštěv webu), k zjištění která témata a sekce jsou nejzajímavější a nejnavštěvovanější a k zajištění pohodlí navigaci a používání webu bez shromáždění jakýchkoli osobních údajů. Používáme soubory cookie, Google Remarketing Tag, Facebook Pixel a další reklamní technologie, abychom vám zobrazovali reklamy, které jsou přizpůsobeny vašim individuálním zájmům a preferencím.
Společnost má neomezené právo upravovat, měnit nebo rušit jakékoli ustanovení této Smlouvy bez Vašeho souhlasu. Uživatel nesmí upravovat, měnit ani odmítat plnit podmínky jakéhokoli ustanovení této Smlouvy.

ČÁST 6. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST STRAN

Společnost nezaručuje zákonnost vlastnických práv a vhodnost zboží zasílaného pomocí služeb Společnosti. Společnost nemůže zaručit neporušení práv duševního vlastnictví v obsahu mezinárodních zásilek zasílaných pomocí služeb Společnosti.
Společnost neručí za lhůty poskytování služeb, neurčuje konkrétní termíny a negarantuje dobu potřebnou k poskytnutí služeb, podmínky přepravy, vrácení, skladování nebo likvidaci mezinárodních zásilek, termínů pro splnění jakýchkoli povinnosti partnerů Společnosti vůči Uživatele, protože služby Společnosti závisí na mnoha faktorech nezávislých na nás.
Souhlasíte s tím, že odškodníte újmu, včetně přiměřených poplatků za právní služby, a zbavíte odpovědnosti West Parcel, našich partnerů, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedení, zástupce a zaměstnance za jakoukoli stížnost nebo nárok vznesený kteroukoli stranou na základě nebo v souvislosti s Vaším porušením této Smlouvy nebo jakýchkoli dokumentů, které jsou do ní začleněny odkazem, nebo s Vaším porušením jakýchkoli zákonů nebo práv třetích stran souvisejících s Vaším používáním našich služeb.
Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za ušlý zisk, morální újmu nebo poškození dobrého jména nebo za jakékoli zvláštní, přímé nebo vedlejší škody vzniklé v souvislosti nebo v důsledku používání našich stránek, našich služeb nebo dodržení podmínek této smlouvy, bez ohledu na příčinu. Odpovědnost Společnosti je omezena na skutečnou výši vzniklých ztrát, která je stanovena na základě částky uvedené Klientem při objednávce služby.
Nedodržení jakýchkoli ustanovení této Smlouvy ze strany Společnosti nebo nečinnost v souvislosti s Vaším porušením této Smlouvy nebude považováno za zřeknutí se plnění požadavků takových ustanovení, neruší právo Společnosti podniknout příslušné kroky v případě následujících nebo podobných porušení.

ČÁST 7. ŘEŠENÍ SPORŮ

Veškeré otázky ohledně řešení sporů týkajících se mezinárodních zásilek uskutečněných pomocí služeb Společnosti mají být kladeny výhradně Společnosti.
Souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakýkoli zákon nebo nařízení, které je s tím v rozporu, jakékoli stížnosti nebo důvody pro jednání vyplývající nebo související s těmito webovými stránkami, podmínkami použití nebo službami West Parcel musí být předloženy do jednoho roku ode dne, kdy důvody pro podání žaloby vznikly, jinak budou považovány za prominuté a uzavřené z důvodů vypršení lhůty.
Musíte dodržovat všechny zákony České republiky a také mezinárodní zákony, řády, vyhlášky, nařízení, smlouvy a licenční podmínky, které se vztahují na používání našich služeb. V případě sporu mezi Vámi a Společností je naším cílem poskytnout Vám neutrální a nákladově efektivní prostředek pro rychlé vyřešení sporu. Souhlasíte s tím, že jakékoli neshody nebo výhrady v souladu se zákonem nebo zásadami spravedlnosti vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nebo službami Společnosti musí být Stranami vyřešeny písemně. Důrazně doporučujeme Uživatelům, aby kontaktovali s žádostí přímo Společnost. Společnost zváží odůvodněné žádosti o řešení sporů a nabídne postupy podobné soudním řízením, jako je zprostředkovatelství.
Spory týkající se našich služeb lze nahlásit online zákaznickému centru nebo telefonicky na čísle+ 1-305-3070382, nebo písemným kontaktováním Společnosti na adrese:Western Bid, Inc.3500 W Hallandale Beach BlvdPembroke Park, FL, 33023

ČÁST 8. KONTAKTNÍ INFORMACE

V rozsahu povoleném platnými zákony touto smlouvou a jakoukoli další smlouvou, zprávy nebo informace týkající se Vašeho profilu nebo Vašeho používání Služeb (dále jen „Zprávy“) mohou být poskytovány elektronicky a souhlasíte s tím, že budete přijímat veškeré zprávy od Společnosti v elektronické podobě. Elektronické Zprávy mohou být umístěny na webových stránkách a/nebo zaslány na Vaši e-mailovou adresu. Můžete si vytisknout kopii jakékoli Zprávy a ponechat si ji pro své záznamy. Veškeré Zprávy v elektronické nebo papírové podobě budou považována za „písemné“. Případně vám můžeme poslat Zprávu na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, nebo klasickou poštou na adresu uvedenou ve Vašem uživatelském účtu.Není-li výslovně uvedeno jinak, veškerá Zprávy musí být Společnosti zaslány poštou písemně na adresu:Western Bid, Inc., 3500 W Hallandale Beach Blvd Pembroke Park, FL, 33023, USA nebo do našeho online centra zpráv.Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete další informace, kontaktujte prosím online podporu, zavolejte na číslo +1-305-3070382 nebo kontaktujte Western Bid, Inc. písemně na adrese 3500 W Hallandale Beach Blvd Pembroke Park, FL, 33023, USA.