+420296399305

+420296399305

+420296399305

Illustration

Důvody vracení zásilek poštovními službami

V článku jsou uvedeny nejčastější důvody vracení zásilek ze zahraničí odesílatelům:
Delivery attempted, the addressee was not at the place of delivery. (Adresát není v místě doručení).
Mailbox closed for non-payment of rent. (Poštovní schránka byla uzavřena pro neplacení nájemného).
Used only when it is known that addressee is deceased and mail cannot be delivered to another person. This endorsement must be made personally by delivery employee and under no circumstance may be rubber-stamped. Mail addressed in care of another is marked to show which person is deceased. (Adresát zemřel a zásilku nelze doručit jiné osobě).
Failure to comply with 508.1.8.1 through 508.1.8.3. (Doručení ukončeno z důvodu nesplnění požadavků 508.1.8.1 až 508.1.8.3).
Address is not readable. (Nečitelné/Adresa nečitelná).
Mail returned to sender by order of General Counsel (or under 508.1.0 and 508.2.0) because of dispute about right to delivery of mail and it cannot be determined which disputing party has more rights to mail (Zásilka je vrácena odesílateli na příkaz hlavního právníka nebo podle 508.1.0 a 508.2.0 z důvodu sporu o právu doručování zásilky a nelze určit, která strana sporu má větší právo na odeslání).
Address is missing a number, street, box number, route number, or geographical section of city or city and state omitted and correct address is not known (V adrese chybí číslo, ulice, číslo schránky, číslo trasy nebo geografické části města nebo města a státu, správná adresa není známa).
Addressee has moved and filed no change-of-address order (Adresát se přestěhoval, adresa není známa /Adresát se přestěhoval a nepodal příkaz ke změně adresy).
Addressee failed to provide a mailbox for receipt of mail (Adresát neuvedl schránku pro příjem zásilek).
Addressed to nonexistent number and correct number is not known (Adresováno na neexistující číslo a správné číslo není známo).
Addressed to nonexistent Post Office (Adresováno na neexistující pobočku pošty).
Addressed to nonexistent street and the correct street is not known (Ulice neexistuje a správná ulice není známa).
Mail undeliverable at address given; no change-of-address order on file; forwarding order expired. Addressed to location outside delivery limits of Post Office of address. Hold mail for out-of-bounds customers in general delivery for specified period unless addressee filed order (Adresa mimo území doručování pobočkou pošty. Pokud adresát nepodá žádost, pozdržet zásilku pro zákazníka mimo území doručování pobočkou pošty po stanovenou dobu).
Addressee refused to accept mail or pay postage charges (Adresát odmítl převzít zásilku nebo zaplatit poštovné).
The post office is not intended to accept delivery (Pobočka pošty není určena k doručování).
The mail is without postage or indication that postage fell of (Zásilka bez štítku o zaplacení poštovného nebo označení chybějícího štítku).
Mail returned to sender under false representation order and lottery order (Zásilka byla vrácena odesílateli pro porušení zákona o klamném příkazu (tj. uvedení nepravdivých údajů na zásilce) nebo pro porušení loterijního zákona (je zakázáno provádět loterii poštou nebo telefonicky).
Mail returned to sender under false representation order (Zásilka vrácena odesílateli z důvodu porušení zákona o klamném zastoupení).
Mail returned to sender under lottery order (Zásilka vrácena odesílateli pro porušení loterijního zákona).
Addressee is temporarily away and period for holding mail is expired (Adresát není na místě a doba uložení zásilky skončila).
Addressee abandoned or failed to call for mail (Adresát si zásilku nevyzvedl).
House, apartment, office, or building not occupied. (Use only if mail addressed to «Occupant») (Dům, byt, kancelář nebo budova nejsou obydlené. Používá se pouze v případě, že je zásilka adresována „Obyvateli“).